Vriendenbrief Nr. 22 (najaar 2018)

logo ggh vrienden def

STICHTING VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

www.vriendengeertgrootehuis.nl

"Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt.

Uwe ghebreken zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken" (Geert Groote)

PERIODIEKE INFORMATIE VAN EN VOOR VRIENDEN VAN HET GEERT GROOTE HUIS

Beste Vrienden,

In onze vorige Vriendenbrief (nr 21) van dit voorjaar, zegden wij u toe dat wij na de zomer bij u terug zouden komen. Welnu: hier zijn we weer! 

Voor tussentijdse informatie over activiteiten in het Huis hadden wij u geattendeerd op de website van Huis (www.geertgrootehuis.nl) waar u steeds hun Agenda kunt raadplegen. Maar er komen nu speciale activiteiten aan waar wij graag uw aandacht op willen vestigen
en bovendien is het gewoon goed om weer even contact te hebben.

Wij nemen u mee naar de volgende onderwerpen:

ONTVANGST BIJDRAGEN VOOR 2018 EN VRIENDENBESTAND

De ontvangst van de bijdragen voor 2018 is soepel verlopen. Een enkele keer was een extra mailtje of briefje nodig, maar verder verschenen uw gewaardeerde bijdragen gelijkmatig op onze bankrekening. Hierdoor konden wij onze jaarlijkse bijdrage aan het Huis van € 4.000 ook dit jaar weer gestand doen.

En zelfs hebben enkele van onze fiscale schenkers, waarvan hun schenkingsperiode (5 jaar) was afgelopen, opnieuw ingetekend voor hun jaarlijkse schenkingen gedurende een periode van wederom 5 jaar. De fiscale faciliteiten voor deze schenkingen zijn nog steeds van kracht!
Hierdoor is ook ons Vriendenbestand stabiel (rond 220 Vrienden) gebleven. Op deze plaats nogmaals onze hartelijke dank voor uw trouw aan ons werk voor het Huis!

GEERT GROOTE DAG 2018 (7 OKTOBER)

U heeft hierover al een melding van het Huis gekregen en u krijgt binnenkort hiervoor de definitieve uitnodiging.

Deze Dag begint om 13.45 uur, gevolgd door enkele huiskamerbijeenkomsten met muziek, verhalen en gedichten.
De Dag eindigt rond 20.00 uur met een gezamenlijke (eenvoudige) maaltijd. Inclusief koffie/thee en een drankje bij het eten kost dit evenement € 12,50 voor het ‘’gewone’’ publiek en € 10 voor Vrienden en vrijwilligers.
Niet veel geld voor een heel interessante Dag!
N.B. In de uitnodiging (die nog komt) leest u hoe en waar u de toegangskaarten kunt kopen. Daarbij geldt wel: OP = OP.

EXPOSITIE: ‘’DEVENTER 1250 JAAR’’ (VANAF 13 OKTOBER)

Deze expositie is gebaseerd op het nieuw te verschijnen boek over de Moderne Devotie: (https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/de-moderne-devotie/) en is samengesteld in samenwerking met de redactieleden van dit boek. Het thema is dus ook: Moderne Devotie In de IJsselstreek.

Er zullen zeker bijzondere stukken te zien zijn (nog niet eerder in deze regio vertoond). U krijgt als Vriend nog een speciale uitnodiging om bij de opening op 13 oktober aanwezig te zijn! Voor het ‘’gewone’’ publiek geldt hiervoor de normale toegangsprijs maar voor
Vrienden is de toegang gratis (zie ook: Onze stichting bestaat nu 10 jaar!).

GEERT GROOTE NAJAARSLEZING (14 DECEMBER)

Een wel heel speciale activiteit is de Geert Groote lezing die op 14 december door de bekende schrijver en spreker Paul Scheffer zal worden gehouden. Het thema is:
Hoe Doen We Het? Wij, Zij of Samen?
Geert Groote had de zorg voor de zwakkeren en gemeenschapszin hoog in het vaandel. Hoe doen we dit nu? Hebben we nog wat aan zijn normen en waarden?
De entree gaan vermoedelijk € 10 kosten en wordt dan voor Vrienden € 5.
Ook hiervoor krijgt u tijdig een uitnodiging.

ONZE STICHTING BESTAAT NU 10 JAAR!

In onze vorige Vriendenbrief maakten wij al gewag van dit heuglijke feit en wij willen deze mijlpaal natuurlijk niet zo maar in stilte voorbijgaan. Daarom lijkt het ons leuk om bij dit 10 jarig ‘’jubileum’’ enigszins feestelijk stil te staan tijdens de opening van de expositie op 13 oktober (een zaterdag).
N.B. U krijgt van het Huis nog een speciale uitnodiging (met nadere bijzonderheden)

Er zal een woordje worden gesproken, we krijgen uitleg over de expositie en het Huis serveert een hapje en een drankje om het geheel feestelijk te omlijsten. Geen ‘’grote toestanden” want daar is uw geld niet voor bedoeld maar wel een moment om samen even stil te staan hoe ver we met de verwezenlijking van ons ideaal zijn gekomen. 
Wij hopen van harte u bij die gelegenheid te mogen ontmoeten!

WANNEER VERSCHIJNT DE VOLGENDE VRIENDENBRIEF?

Die kunt u in het (vroege) voorjaar van 2019 verwachten. U krijgt daarbij tevens onze financiële verantwoording over de besteding van uw bijdragen in het afgelopen jaar. En we hebben dan ook ons jaarlijkse ‘’gesprek’’ met de leiding van het Huis gehad zodat wij u weer heet van de naald kunnen informeren over de plannen voor 2019.


Wij hopen dat wij met deze Brief uw belangstelling voor het (Uw) Huis weer hebben kunnen versterken en dat de aangeboden activiteiten voor u een aangename verrassing zullen zijn. Weliswaar is een deel hiervan ‘’vast’’ maar het is steeds weer een uitdaging voor het Huis
om daar dan toch een nieuwe, actuele inhoud aan te geven Daarin is men met de activiteiten in het komende najaar zeker geslaagd!

Wij nemen nu weer afscheid van u maar niet zonder een hartelijke groet en…graag tot ziens in het Huis!

Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis

Het bestuur

Jaarrekening 2017

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

JAARREKENING 2017

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2016)

ACTIVA 31.12.2017 31.12.2016
Bank rekening-courant 30 15
Bank spaarrekening 3.825 5.125
Te vorderen rente 1 8
     
  3.856 5.148
     
PASSIVA    
Crediteuren 21 ---
Eigen Vermogen 3.835 5.148
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2017 VERSUS 2016    
BATEN    
Ontvangsten via fiscale akte 1.120 1.120
Van Vrienden voor het Leven --- 550
Giften 375 50
Bijdragen uit Vriendenbestand 4.338 4.267
Rabobank (Hart v. Salland) --- 240
Gekweekte rente o/boekjaar 1 8
     
  5.834 6.235
     
LASTEN    
Specificatie volgens bijlage 1.147 839
Donatie Geert Groote Huis 5.500 4.750
Overige afdrachten 500 750
Resultaat boekjaar -/- 1.313 -/- 104
     
  5.834 6.235

Deventer, 6 januari 2018

C.M. Leliveld, penningmeester

Specificatie Jaarrekening 2017

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: 2017 VERSUS 2016

BEDRAGEN IN GEHELE EURO’S

    2017 2016  
Bankkosten (4 kwartalen)   122 119  
Geert Groote Boekjes   --- 100  
Bijeenkomsten Geert Groote Huis   740 270  
Bureaukosten   119 155  
Folders   166 145  
Diversen   --- 50  
Bestuurskosten   --- ---  
         
         
    1.147 839  

Deventer, 6 januari 2018

C.M. Leliveld, penningmeester