Jaarrekening 2018

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

JAARREKENING 2018

(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)

ACTIVA 31.12.2018 31.12.2017
Bank rekening-courant 52 30
Bank spaarrekening 4.600 3.825
Te vorderen rente 1 1
     
  4.653 3.856
     
PASSIVA    
Crediteuren 70 21
Eigen Vermogen 4.583 3.835
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2018 VERSUS 2017    
BATEN    
Ontvangsten via fiscale akte 1.220 1.120
Van Vrienden voor het Leven 250 ---
Giften --- 375
Bijdragen uit Vriendenbestand 4.350 4.338
Gekweekte rente o/boekjaar 1 1
     
  5.821 5.834
     
LASTEN    
Specificatie volgens bijlage 983 1.147
Donatie Geert Groote Huis 4.000 5.500
Overige afdrachten 90 500
Resultaat boekjaar +/+ 748 -/- 1.313
     
  5.073 5.834

Deventer, 5 januari 2019

C.M. Leliveld, penningmeester